Víno jako životní styl

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a zpracovatel: Ing. František Machovský, IČ: 74115723, se sídlem č.p. 455, 69109 Vrbice (dále jako Vinařství Baraque)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů.

Desatero o Vašich osobních údajích:

 1. Osobní údaj je cokoli, na základě čeho, Vás může kdokoli identifikovat.
 2. My jsme správce a zpracovatel a Vy jste subjekt údajů.
 3. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme a používáme je pouze k tomu, k čemu máme oprávnění anebo Váš souhlas.
 4. Ne vždy je potřeba ke zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas.
 5. Neustále pracujeme na zdokonalování procesů, technických a organizačních opatřeních, která mají za úkol Vaše osobní údaje chránit.
 6. Pečlivě vybíráme, prověřujeme a smluvně zajišťujeme dodavatele, kterým Vaše osobní údaje předáváme.
 7. Pokud si podáte žádost, máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, proč je zpracováváme a pokud tak činíme bez oprávnění anebo Vašeho souhlasu, máte právo na výmaz, opravu nebo omezení těchto údajů.
 8. O zpracování osobních údajů vedeme záznamy.
 9. Posuzujeme vlivy a rizika zpracovávání Vašich osobních údajů.
 10. Informovat se o všem kolem Vašich osobních údajů, které zpracováváme, se můžete na info@vinarstvibaraque.cz.

I. Zpracování osobních údajů zákazníků

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Ing. František Machovský, IČ: 74115723, se sídlem č.p. 455, 69109 Vrbice (dále jako Vinařství Baraque) v souvislosti s poskytovanými službami a prodejem zboží zpracovává osobní údaje zákazníků, zájemců o poskytnutí služeb a zájemců o prodej zboží (dále společně označování jako „zákazníci“).

Vinařství Baraque tímto zákazníkům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Vinařství Baraque je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů zákazníka a zákazník je subjektem údajů. Vinařství Baraque zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků. V případě potřeby zpracovává Vinařství Baraque rovněž osobní údaje zákazníků získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Vinařství Baraque zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, adresu bydliště, číslo účtu, email a telefonický kontakt.
 • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi a o prodejích zákazníkovi, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, komunikace na sociálních sítích, chatu a sms.
 • Záznamy z kamerového systému umístěného v areálu Vinařství Baraque, fotografické záznamy.
 • Údaje o transakcích mezi Vinařství Baraque a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka, údaje z platebních karet.

Účely a právní důvod zpracování údajů

Vinařství Baraque osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Vinařství Baraque a zákazníkem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka.
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Vinařství Baraque vztahují. Dále má Vinařství Baraque povinnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Vinařství Baraque. Oprávněným zájmem Vinařství Baraque může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Vinařství Baraque a zákazníkem. Oprávněným zájmem Vinařství Baraque může být obchodní či jiné sdělení zákazníkovi v souvislosti s poskytovanou službou nebo prodávaným zbožím. Oprávněným zájmem může být rovněž zájem na ochraně majetkových a dalších práv při zabezpečení objektu Vinařství Baraque kamerovým systémem.

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů zákazníkem a jejich zpracování ze strany Vinařství Baraque je zákonným požadavkem a zákazník je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. V případě, že by zákazník neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace zákazníka pro účely splnění práv a povinností Vinařství Baraque před uzavřením smlouvy, pro účely uzavření a plnění smlouvy mezi Vinařství Baraque a zákazníkem, jakož ani pro účely řádného výkonu práv a povinností plynoucích z této smlouvy a z právních předpisů. Neposkytnutí těchto údajů by znemožnilo poskytnutí služby v požadovaném obsahu a rozsahu.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku Vinařství Baraque jakož i majetku zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů Vinařství Baraque. Kamerový systém neslouží k monitorování činnosti a pohybu osob ani k jejich pravidelnému zpracovávání či vyhodnocování a není umístěn v prostorách, kde je nezbytné respektovat soukromí osob (toalety apod.).

Zákazník je oprávněn požádat Vinařství Baraque, aby zákazníkovi nebyla zasílána obchodní sdělení a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.

Příjemci osobních údajů

Vinařství Baraque poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující Vinařství Baraque účetní služby, osoby poskytující služby v oblasti IT a osoby poskytující datová úložiště) agentura nebo jiný subjekt. Vinařství Baraque takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného zákazníkem Vinařství Baraque.

Práva zákazníka

Zákazník je oprávněn požadovat od Vinařství Baraque přístup k osobním údajům týkajícím se zákazníka, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Vinařství Baraque a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka, vyjma záznamů z kamerového systému, budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vinařství Baraque a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Vinařství Baraque. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání doby pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Osobní údaje z kamerového systému budou uloženy krátkodobě po dobu nezbytnou ke zjištění případné škody vzniklé na majetku zaměstnavatele nebo jiného porušení práv.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

 

II. Informace o zpracování osobních údajů dodavatele

Správce a subjekt údajů, zdroj osobních údajů

Ing. František Machovský, IČ: 74115723, se sídlem č.p. 455, 69109 Vrbice (dále jako Vinařství Baraque) v souvislosti se svojí podnikatelskou činností zpracovává osobní údaje dodavatelů.

Vinařství Baraque tímto dodavatelům poskytuje informace v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „nařízení“), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“).

Vinařství Baraque je ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů správcem osobních údajů dodavatelů, případně jeho zaměstnanců či jinak spolupracujících osob, a dodavatel je subjektem údajů. Vinařství Baraque zpracovává osobní údaje dodavatelů získané převážně od dodavatelů. V případě potřeby zpracovává Vinařství Baraque rovněž osobní údaje dodavatelů získané z veřejně dostupných zdrojů (Administrativní registr ekonomických subjektů, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík aj.).

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Vinařství Baraque zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje dodavatele, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu bydliště či sídla, email a telefonický kontakt.
 • Údaje o veškerých dodávkách mezi Vinařství Baraque a dodavatelem, údaje z telefonické komunikace, emailové komunikace, komunikace na sociálních sítích, chatu a sms.
 • Záznamy z kamerového systému umístěného v areálu Vinařství Baraque.
 • Údaje o transakcích mezi Vinařství Baraque a dodavatelem, údaje o bankovním spojení dodavatele, údaje z platebních karet.

Účely a právní důvod zpracování údajů

Vinařství Baraque osobní údaje dodavatele zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

 • Zpracování je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Vinařství Baraque a dodavatelem, jakož i k provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost dodavatele.
 • Zpracování je nezbytné pro účely splnění právních povinností, které se na Vinařství Baraque vztahují. Dále má Vinařství Baraque povinnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy uložené právními předpisy.
 • Zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Vinařství Baraque. Oprávněným zájmem Vinařství Baraque může být uplatnění práv ze smlouvy uzavřené mezi Vinařství Baraque a dodavatelem. Oprávněným zájmem Vinařství Baraque může být taktéž obchodní či jiné sdělení dodavateli v souvislosti s jejich smluvních vztahem. Oprávněným zájmem může být rovněž zájem na ochraně majetkových a dalších práv při zabezpečení objektu Vinařství Baraque kamerovým systémem.

Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytování výše uvedených osobních údajů dodavatelem a jejich zpracování ze strany Vinařství Baraque je zákonným požadavkem a dodavatel je povinen tyto údaje poskytnout. Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany dodavatele. V případě, že by dodavatel neposkytl osobní údaje před uzavřením smlouvy či v době jejího trvání, nebyla by možná jednoznačná identifikace dodavatele pro účely splnění práv a povinností Vinařství Baraque.

Účelem kamerového systému je ochrana majetku Vinařství Baraque jakož i majetku zaměstnanců, zákazníků a jiných dodavatelů. Kamerový systém neslouží primárně k monitorování činnosti a pohybu osob ani k jejich pravidelnému zpracovávání či vyhodnocování a není umístěn v prostorách, kde je nezbytné respektovat soukromí osob (toalety apod.).

Dodavatele je oprávněn požádat Vinařství Baraque, aby dodavateli nebyla zasílána obchodní sdělení a vyjádřit tím nesouhlas s jejich zasíláním, a to prostřednictvím e-mailu obsahujícího obchodní sdělení.

Příjemci osobních údajů

Vinařství Baraque poskytuje osobní údaje dodavatele příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující Vinařství Baraque účetní služby, osoby poskytující služby v oblasti IT a osoby poskytující datová úložiště) agentura nebo jiný subjekt. Vinařství Baraque takto poskytuje údaje bez souhlasu dodavatele pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování. Jakékoli poskytování osobních údajů dodavatele jakýmkoli dalším příjemcům z jiných než výše uvedených důvodů je možné pouze na základě souhlasu uděleného dodavatelem.

 Práva dodavatele

Dodavatel je oprávněn požadovat od Vinařství Baraque přístup k osobním údajům týkajícím se dodavatele, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu mezi Vinařství Baraque a dodavatelem, jakož i z právních předpisů.

Dodavatel je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje dodavatele, vyjma záznamů z kamerového systému, budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vinařství Baraque a dodavatelem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Vinařství Baraque. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání doby pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví. Osobní údaje z kamerového systému budou uloženy krátkodobě po dobu nezbytnou ke zjištění případné škody vzniklé na majetku zaměstnavatele nebo jiného porušení práv.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.

Víno: +420 608 641 875 (František Machovský)
Vinný sklep: +420 776 823 694 (Lenka Machovská)
Ubytování: +420 775 675 210 (Lenka Lubalová, Mlýn)

© Vinařství Baraque • všechna práva vyhrazena • Google+

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby

Top